Back to top

Van september 2019 tot en met mei 2020 herdenkt en viert Gelderland 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid: een uniek verhaal van een provincie die vanaf Market Garden (september 1944) tot de capitulatie in Wageningen (mei 1945) een centrale plaats innam de slotfase van de Tweede Wereldoorlog. De gebeurtenissen zijn vormend geweest voor de naoorlogse ontwikkeling en geven betekenis aan kernwaarden van onze huidige samenleving.

Het provinciale programma Gelderland Herdenkt wil de regionale programma's van manifestaties en herdenkingen aan elkaar verbinden en versterken door te zoeken naar samenhang en samenwerking. 

Update

Website Gelderland Herdenkt - 75 jaar vrijheid gelanceerd

01-06-2019

Bekijk het programma van negen maanden herdenken, beseffen, beleven en vieren. 

UPDATE

Meld je activiteit aan voor website Gelderland Herdenkt

30-04-2019

Vanaf nu kun je jouw activiteit al aanmelden via inschrijven.gelderlandherdenkt.nl

Update

Euregio Rijn-Waal investeert in 75 jaar vrijheid

15-03-2019

De Euregio Rijn-Waal stelt in het kader van het INTERREG V A programma Nederland-Duitsland middelen ter beschikking om grensoverschrijdende sociale, culturele netwerkactiviteiten, uitwisselingen e.d. te ondersteunen.

Update

Provincie Gelderland en vfonds tekenen intentieovereenkomst

24-02-2019

In 2019 en 2020 vieren we dat we 75 jaar leven in vrijheid. De provincie Gelderland en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) investeren daarom samen in het programma Gelderland Herdenkt. Het vfonds stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor het vieren en herdenken van 75 jaar vrijheid in Gelderland.. De samenwerking met de provincie  is bevestigd met een intentieovereenkomst die zaterdag 23 februari is ondertekend door het vfonds en de Provincie Gelderland tijdens de opening van het nieuwe infocentrum WO2 in Nijmegen.

Lees er meer over op de website van het vfonds

Update

Provincie Gelderland investeert extra in herdenkingsprogramma

15-10-2018

Het Gelders provinciebestuur wil 5,5 miljoen euro extra uittrekken voor het herdenken en vieren van 75 jaar Market Garden in 2019 en 75 jaar vrijheid in 2020.

Update

Informatiebijeenkomst Veluwe Remembers

14-08-2018

Vijf regio's binnen Gelderland werken ook in de zomermaanden door aan regionale programma's die gebundeld Gelderland Herdenkt vormen. Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst in het stadhuis van Arnhem werden partijen uit de Veluwe bijgepraat over Veluwe Remembers, het regioplan tevens onderdeel uitmaakt van de VeluweAgenda.  

WO2GLD verzorgde een korte presentatie van de planvorming op provinciaal niveau. De presentatie is ter informatie bijgevoegd.  

Update

Inspiratiekalender

01-07-2018

Uit de regionale programma's en de inventarisatie van herdenkingen en manifestaties blijkt een rijke schakering aan plannen en thematiek. Met deze inspiratiekalender proberen we een bijdrage te leveren in het streven naar samenhang en verbinding tussen de bijzondere verhalen en de verschillende Gelderse streken.

Update

75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid

01-04-2018

De afgelopen tijd is er (achter de schermen) veel gebeurd in de planvorming. Het inhoudelijke conceptplan, mede tot stand gekomen is op basis van de regiobijeenkomsten, is begin maart voorgelegd aan de provincie. Het is positief ontvangen en men beraadt zich op de te nemen vervolgstappen. Binnen de regio's krijgen de contouren van afgestemde programma's en verhalen verder vorm. Zo is ‘Herdenken’ als icoon aangemerkt voor de VeluweAgenda voor de jaren 2019-2020.

Gelderland Herdenkt wil de regionale programma's van manifestaties en herdenkingen aan elkaar verbinden en versterken door te zoeken naar samenhang en samenwerking. In navolging van de Airborne Region staan herdenken, beseffen en beleven daarbij centraal. Terugkijken naar het verleden krijgt daarbij pas diepere betekenis en relevantie als dit verleden een spiegel is voor het heden en de toekomst. Het verhaal van de zwaarbevochte vrijheid is en blijft van ontegenzeggelijke waarde voor het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nu en in de toekomst. Gelderland Herdenkt wil laten zien dat er alle reden is om deze provincie te bezoeken vanwege haar geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. Dat geldt voor bezoekers uit de regio, het binnen- en buitenland, jong en oud, met programma’s voor een grote publiek, maar ook voor elk van deze doelgroepen. In de kroonjaren 2019 en 2020, maar zeker ook daarna. 

Update

De provincie in...

19-12-2017

Op initiatief van RBT KAN/VistVeluwe en WO2GLD en in opdracht van de provincie Gelderland werkt WO2GLD aan Gelderland Herdenkt: een afgestemd provinciaal plan voor de herdenkingsjaren 2019-2020. Een dergelijk plan is onmogelijk zonder de inbreng van de partijen die de belangrijkste rol vervullen: de talrijke musea, organisaties, gemeenten en andere initiatiefnemers van activiteiten en evenementen op het gebied van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.

Tijdens regiobijeenkomsten worden geïnteresseerde partijen bijgepraat over de achtergrond, planvorming en werkwijze van Gelderland Herdenkt, de (inhoudelijke) kaders en mogelijke financieringsmogelijkheden. De nadruk ligt op het aangaan van het gesprek waarbij bestaande ideeën, plannen of te ontwikkelen initiatieven kunnen worden gedeeld en besproken om zo een beeld te krijgen van het aanbod en waar mogelijk de samenhang en samenwerking te bevorderen. De bijeenkomsten leverden al veel waardevolle aanvullingen, aanscherpingen en constructieve feedback op die worden meegenomen in de verdere planvorming. 

In voorbereiding

Inspiratie en afstemming

16-10-2017

WO2GLD wil de komende maanden in Gelderland de boer op om plannen en ideeën voor de herdenkingsjaren te initiëren en stimuleren, initiatieven te bundelen en op elkaar af te stemmen, waardoor een samenhangend verhaal ontstaat en de voorwaarden worden geschapen voor een gezamenlijk programma. 

In Gelderland zijn vele personen, organisaties en instanties die zich bezighouden met de Tweede Wereldoorlog nu al druk met de herdenkingsjaren. Zij denken na over evenementen, herdenkingen, tentoonstellingen, uitvoeringen, drukwerk, filmproducties, etc. Uit een eerste  inventarisatie blijkt dat er in de provincie al ruim tachtig initiatieven en ideeën zijn voor activiteiten en evenementen, groot en klein, rijp en groen. Anderen zijn nog niet zo ver, maar zullen zich de komende maanden of het komend jaar ongetwijfeld melden om draagvlak te vinden voor hun plannen, hulp bij de uitvoering, of voor financiële ondersteuning.

In de periode oktober t/m december 2017 worden in de vijf deelregio’s bijeenkomsten gehouden, waarvoor alle organisaties en individuen worden uitgenodigd die zich in dat gebied bezighouden met de herdenking van of de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog

Start

Planvorming en draagvlak creëren

01-06-2017

Met de ervaringen opgedaan bij de succesvolle herdenking van 70 jaar Market Garden in 2014 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT KAN) het initiatief genomen om bijtijds een plan voor de kroonjaren op te stellen. Dit initiatief sluit nauw aan bij de doelstelling van WO2GLD. RBT KAN en WO2GLD hebbende afgelopen maanden gewerkt aan een strategische nota voor een gezamenlijke provinciale aanpak voor de jaren 2019 en 2020. Zij wisten zich  gesteund door Omroep Gelderland,  Visit Veluwe en de Stichting Liberation Route Europe (SLRE). Recent sloten zich daar de Airborneregio en de werkgroep herinneringstoerisme Rijk van Nijmegen bij aan.

De strategische nota zal leiden tot een samenhangend plan onder de titel ‘Gelderland herdenkt’. Dit sluit aan bij het Europese plan dat door de Liberation Route Europe onder de titel Europe Remembers is geïntieerd. ‘Gelderland Herdenkt’ zal een samenhangend en provinciebreed gedragen plan zijn. Belangrijk is ook dat dit plan nauw afgestemd wordt met de initiatieven in aangrenzende provincies en landelijke thema’s.

De totstandkoming van een breedgedragen, provinciaal plan is onmogelijk zonder de inbreng van de partijen die de belangrijkste rol vervullen: de talrijke musea, organisaties, gemeenten en andere initiatiefnemers van activiteiten en evenementen op het gebied van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Een essentiële voorwaarde voor de totstandkoming en het slagen van het plan is het creëren van draagvlak, verbondenheid en betrokkenheid van de partijen in het veld.