Back to top

Voor de in historie geïnteresseerde bezoeker, voor hen die verhalen met diepgang over vrede en vrijheid zoeken, maar ook voor de recreatieve toerist die zich wil laten verrassen door mooie, indringende, avontuurlijke en spannende beelden en belevenissen is de provincie Gelderland als een openluchtmuseum van de Tweede Wereldoorlog. 

De herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland verdient versterking. Gelderse musea, instellingen en organisaties die zich richten op de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog slaan daarom hun handen ineen. De stichting Versterking Herinnering WO2 Gelderland (WO2GLD) zet zich als verbindende schakel in voor het krachtiger, duurzamer en kwalitatief sterker maken van die herinnering. Drie begrippen staan daarbij centraal.

Samenwerking

WO2GLD ondersteunt, faciliteert en initieert waar nodig en mogelijk regionale samenwerkingsclusters. We onderscheiden vijf regionale clusters, elk met een eigen WO2 verhaal met bijbehorende thema’s, locaties, monumenten en overblijfselen. De regionale verhalen werken zowel complementair als onderscheidend, maken verschillen en het eigene van de regio’s zichtbaar, maar tonen ook raakvlakken en overeenkomsten. Het resulteert in een gedifferentieerd aanbod waarin de verschillende aspecten aan bod komen. Inwoners en bezoekers worden uitgedaagd om ook in andere regio’s de ontbrekende delen van het verhaal van de oorlog te ontdekken, bezoeken en te beleven. De aanpak per regio verschilt, afhankelijk van de mate van organisatie en aanpak van de WO2 herinneringscultuur.

Samenhang

Een samenhangend verhaal en ook de mogelijkheden om dit verder te ontdekken moeten op een aantal plaatsen gepresenteerd worden. In de clusters zullen informatiecentra een belangrijke rol spelen. Binnen het cluster Arnhem-Oosterbeek opende Airborne at the Bridge al haar deuren en ook binnen het cluster Nijmegen-Groesbeek wordt gekeken naar een gezamenlijk informatiecentrum. Daarnaast worden initiatieven in de provincie ondersteund met adviezen over het in bredere (thematisch) samenhang en duurzaam presenteren van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. WO2GLD maakt zich sterk voor samenhangende regionale programma's in de herdenkingsjaren 2019-2020. Dit versterkt en vergroot de mogelijkheden voor betekenisvol herinneringstoerisme.

De Tweede Wereldoorlog heeft vele zichtbare en onzichtbare sporen in het Gelderse landschap achtergelaten. Met het verdwijnen van de sprekende getuigen groeit de belangstelling en aandacht voor deze stille getuigen. WO2GLD brengt de zichtbare en onzichtbare sporen van WO2 in Gelderland in kaart. In opdracht van de stichting worden inventariserende wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd waarmee de samenhang een voedingsbodem krijgt en de kwaliteit een impuls.

Kwaliteit

De tastbaarheid van het verleden is ook voor toekomstige generaties van belang en het is een taak om dit erfgoed over te dragen door het vast te leggen, zorgvuldig te beheren en toegankelijk te maken. Dit erfgoed is de kern waarop de oorlogsherinnering is gebaseerd. Kennis en een goede interpretatie zijn essentieel voor de kwaliteit. Zonder een verantwoorde inhoud verliest het erfgoed aan betekenis en waarde.

Totstandkoming WO2GLD

Met een geslaagde lanceringsbijeenkomst in Museum Het Valkhof ging WO2GLD op 13 oktober 2016 van start. De ruim 70 aanwezigen werden meegenomen in de plannen voor de komende jaren. De bijeenkomst voldeed meteen aan een van de belangrijkste doelstellingen van de stichting: het WO2 veld bij elkaar brengen en in de gelegenheid stellen kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Het bestuur van WO2GLD heeft drie leden en bestaat uit:
•    Voorzitter Joost Rosendaal (Radboud Universiteit Nijmegen)
•    Penningmeester Marc Wingens  (directeur Erfgoed Gelderland) 
•    Bestuurslid Herre Dijkema (directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen)

De samenstelling van het bestuur onderschrijft de sector-overstijgende aanpak van WO2GLD, waarin wetenschap, erfgoed en toerisme samenwerken aan het levend houden en intensiveren van de herinnering aan de laatste grote oorlog in de provincie en het daaraan gekoppelde toerisme op een verantwoorde manier te helpen vormgeven. Voor de uitvoerende werkzaamheden en de ondersteuning van het bestuur is Jelle van de Graaf aangesteld als secretaris-coördinator. WO2GLD geeft uitvoering aan de nota Versterking herinnering Gelderland 1940-1944/1945.

De startbijeenkomst van WO2GLD op 13 oktober 2016